Thu Trên Đảo Kinh Châu – nhạc Lê Thương – ca sĩ Vũ Khanh – thực hiện Mai Thu Hương