Nhớ Bạn

Nhớ Bạn

Lâu rồi chả có hỏi thăm huynh,

Sức khỏe ra sao với bệnh tình ?

Tất bật việc nhà, lòng vẫn nghĩ,

Ôm đồm thế sự, dạ hằng tin.

Người ngay ắt hẳn Trời phò hộ,

Kẻ tốt lo chi Phật chẳng linh.

Nhớ Bạn đâu cần lời Tạ Bạn,

Chúc anh vui mạnh, chị thêm xinh.

LỆ-KHANH

 

Mến họa:

Thương…

Trân trọng vô vàn nghĩa đệ huynh,

Gởi lời thăm hỏi biết bao tình !

Người thân tệ xá nên nhiều việc,

Khách quý quang lâm tạm vắng tin.

Khấn nguyện Triều Thần Ngài tịnh độ,

Cầu xin Chư Phật Đấng thiêng linh.

Trọn lành nâng đỡ hiền thê, bạn,

Luôn được an bình, trẻ, đẹp, xinh !!!

THANH-HOÀNG