Thằng Cuội (Lê Thương) / Ban Việt Nhi (Dĩa Hát Sóng Nhạc – 0601 – Pre 1975)