Putin

Pu tin mà gặp khứa Cẩm Bình
Khác cha khác mẹ cùng tính tình
Một lòng một dạ quân chém mướn
Sá gì luật pháp lẽ công bình
Dương oai diệu võ “Đồ Long trận
Cho các nước nhỏ khiếp vía kinh
Khoe tài khoe của ta đây mạnh
Thế chiến mới hay ai cá kình

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s