Đêm Nhớ Về Sàigòn

 

Văn Nghệ: Đêm Nhớ Về Sài Gòn tại SanJose, California USA

snapshotdnvsg

Đêm nhớ về Saigon  1/5

Đêm nhớ về Saigon  2/5

Đêm nhớ về Saigon  3/5

Đêm nhớ về Saigon  4/5

Đêm Nhớ Về SàiGòn 5/5

hqdefaultsg

snapshotsg