QUAN TRƯỜNG

Ván cờ đời lúc được khi thua

Xuống chó, lên voi cũng chẳng chừa

Cái chức to đùng bao kẻ hám

Chữ danh thơm phức lắm người mua

Trầy da đâu ngại lời mai mỉa

Sứt trán nào e tiếng lọc lừa

Quan trường nhộp nhịp xưa nay vậy

Chen lấn tha hồ, đạp búa xua.

HỒNG HÀ