Tiệp Khắc / Hoàng Kiều Linh, nữ Anh Thư với lá cờ chính nghĩa VNCH