VƯỜN VẮNG EM RỒI

VƯỜN VẮNG EM RỒI
Vườn thơ ln thn mt mình tôi,
Em đã đi xa v
ng bóng ri.
Nh
ngm hoa lài lơ lảng tránh,
Bu
n nhìn chu cúc lch tình vơi.
Bóng đêm ph
kín vườn hoa thn,
Ti
ếng gió ru hn nghe xót thôi.
Người v
ng khiến tim nghe rướm l,
Em xa có nh
đế
n tình tôi!
HỒ NGUYỄN (22-5-17)