Nghiên cứu sinh gốc Việt phát minh ra cách tạo những cục pin bền trọn đời