Lưỡi bò “Phá lấu”

Bò Tàu chín đoạn may chín khúc
Bị cắt teo lại thành lưỡi cụt
Coi chừng để lâu tanh “Phá lấu”
Ôm ấp làm gì cho mang nhục
Mon men nhai gậm từng tấc biển
Con cháu Sở Tần nay thô tục
Khổng tử rèn bây cao trí đức
Sao bây lại làm lũ phàm phu?

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s