Phương cách đơn giản nhất để ngăn chặn kẻ gian không thể xử dụng cái điện thoại lấy cắp của bạn


– Mỗi máy điện thoại có một số đăng bộ (Serial Number) RIÊNG (khác với con số Account Number).
Bạn cần phải biết con số này (gồm 15 con số)
– Muốn biết con số này, bạn hãy dùng cellular phone của bạn, bấm vào 5 chữ số sau :
* # 0 6 #  thì sẽ thấy một hàng gồm 15 con số sẽ hiện ra.
– Hãy ghi lại và giữ kỹ hàng số này để xử dụng khi cần.
– Hy vọng rằng bạn sẽ cẩn thận, nhưng nếu bị mất Cellular phone, bạn chỉ cần đưa số này cho người bán Cellular phone, họ sẽ BLOCK được kẻ gian ( dù kẻ gian có thể thay cái SIM Card mới ) cũng không thể dùng cái Cellular phone đã mất của bạn.