Khúc Hát Ân Tình-Như Quỳnh, Hà Phương, Hạ Vy, Minh Tuyết