THỜI GIAN

⌛️⌛️⌛️⌛️⌛️

Chỉ chừng một năm thôi 
Hồng nhan vội phai màu
Thời gian cuốn trôi mau
Chỉ chừng một năm thôi
Áng mây giạt cuối trời
Vô thường dẫm tim côi
Chỉ chừng một năm thôi
Vạn vật đã phai phôi
Người đi vui cảnh đời
Mong gì khoảng xa xôi !
Hương Lệ Oanh

Trở về : Thơ Hương Lệ Oanh

HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s