*566 / NGHỀ LÀM THƠ

 

Quê hương ta nước nhà vui lắm ,
Có hàng ngàn hội lán làm thơ .
Tha phương mỏi cổ trông chờ ,
Ngâm nga lũ cọng tôn thờ dã man ?

Đảng sướng ghê cùng bần dân khổ ,
Chúng đồng lòng cọng ngố cuồng viên .
Ê a đú đởn khắp miền ,
Hội hè họp mặt liên miên tối ngày …

Thơ gì chẳng dám nói ngay ,
Tôn vinh bác đảng thúi lây xóm làng .
Ra đường vát mặt vênh vang ,
Tui đây trưởng bí nghênh ngang hội hè .

Chém cha cái thứ quần què ,
Toàn là nịnh bợ cả bè lưu manh .
Nếu ai diễn tả rọt rành ,
Cọng que ăn cướp thôi đành khỏi đăng …

Bọn cùng căn phải chăng ngu dốt ,
Tài lừa dối bóc lột nhân dân .
Trong bưng thiếu học ngu đần ,
Vào Nam nhục nhã vạn phần dân khinh .

Bác muốn rằng văn minh Bắc cũng ,
Cho tôi đòi rữa nhục ông cha .
Cữ nhân tiến sĩ gọi là,
Ta bà thế giới chu choa khiếp hồn …

Tội nghiệp chưa lòn trôn tàu cọng ,
Có cái bằng đọc ngọng không ra .
Lon ton con cháu một nhà ,
Phân chia cai trị tĩnh toà cùng phe .

Bàn văn chương lè kè chém gió ,
Chẳng ra chi nham nhở tuyên truyền .
“Ngán thay cái mũi vô duyên ,
Câu thơ thi xã con thuyền Nghệ An …”

Ở Miền Nam khắp đàng con nít ,
Có học hành tha thiết tình thương .
Nào đâu giống thứ điên cuồng ,
Cõi lòng sắc máu tìm đường dối gian …

Là bản chất khỏi bàn , sẵn có ,
Sống ngàn đời cũng khó đổi thay .
Trời cho độc tính như vầy ,
Buôn dân bán nước một bầy ác ôn ..

Đâm cha giết chú vô ơn ,
Chặt đầu bố mẹ để hờn thế gian .
Trường chinh bản mặt hung tàn ,
Mà sao nó lại huyênh hoang vậy trời !

Bởi chưa từng , cuộc đời tăm tối ,
Chúng tận thù bao nỗi đắng cay .
Quyết tâm cướp của đong đầy ,
Thỏa lòng tự ái bọn mầy khinh tao …!…?

Cố lên nào trèo cao té nặng ,
Luật xoay vần không chẳng riêng ai ?
Oán ân trời đã an bài ,
Vay chi trả nấy không ngoài tru di …

Sanjose , California Ngày 30 tháng 6 năm 2017

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s