Nghê Lữ phỏng vấn Gs Nguyễn Văn Canh v/v kết nghĩa giữa DH Evergreen và DH Đà Nẵng