Tham kiến bác Nghĩa

Bác Nghĩa săn đâu mấy ảnh chì

Gà Què lượm nữ cá xuân thì

Cà Que trợn mắt chỗ nào đó

Già cả xem hình mắt đổ chì

Bác Nghĩa dê xòm cho tớ biết

Danh từ cái đó nghĩa là gì

Già này lẩm cẩm nhìn cho kỹ

Chẵng rõ nên là thử món chi?

*Già móm

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành