Giam chuồng “Cọp”

*
Tôi là trời tôi bắt Tập Cẩm Bình
Chuồng cọp đày nó nhốt Diêm Đình
Phạt mày bày trận phô binh tướng
Đóng trăn ngục tối canh nghiêm chỉnh
Thưa ngài chừng nào tha lũ đó?
Hứ! lệnh “Cấm cố” án phân minh
Làm gì có việc tha cho nó
Tội tày trời ta xử tội hình

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s