Hoài cổ

Trống trải tâm hồn quạnh thế cô
Kinh kỳ phố sá nhắc tiền đồ
Đời nay vua chúa xa vời lắm
Lục viện tam cung chỉ  nấm mồ
Núi ngự sông hương còn ký ức
Nước non con Tạo đổi thành đô
Thì giờ nhung nhớ thời xưa cũ
Hoài cổ đau thương lấp biển hồ

*Trần Đông Thành (4/28/2017)

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành