Chuyện kết thúc

Cộng sản vào Nam thay đổi đều
Gia đình con cái sống lêu bêu
Người ghe ra biển hồn lìa xác
Người bộ vào rừng xác mất tiêu
Giải phóng quê hương dân ức oán
Cộng Hòa Xã hội nước tiêu điều
Bao giờ đất nước miền Nam cũ
Lúc đó dân an hạnh phúc nhiều
*Xi Cà Que

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành