NOI GƯƠNG BÁC

 

Cán bộ nào không khoái chức quyền

Gom tiền để được sống như tiên

Học hành chuyện nhỏ quên cho khỏe

Đút lót mồm to há đớp liền

Liêm chính, chí công: Đừng nói dại!

Vô tư, cần kiệm: Có mà điên!

Trăm thằng như một – khôn là thế!

Gương Bác noi theo thỏa chí hèn. 

Hồng Hà