Nói thì làm

Với Tàu nói miệng ich lợi gì
Phán tòa nó chẳng coi ra chi
Gặp cướp đọc kinh thêm uổng tiếng
Dài dòng bàn luận chi với quỷ
Phải chăng thế giới tiềm lực si?
Thợ săn gặp thú lại qui y!
Ngày tàn của đất nay tàn phế
“Làm” cái gì cho sập Bắc Kinh!

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s