Thói quen Chinese

“Tiệm nước” Tàu muổng chén khua lóc cóc
Sớm mơi sáng tụ họp ngồi nói dóc
Kêu bánh bao xẽ ra năm thành bảy
Gắp món nào đưa đủa chấm tùm lum
Món nào ăn ngon miệng mồm chấp chấp
Ăn chưa xong tay quẹt miệng chùi mồm
Miệng ngậm tâm như cây chĩa xĩa răng
Văng tứ tung bã cá thịt trong hang miệng
Nước miếng nước bọt vung rãi phèo phèo
Rĩ tai nhau le lói chuyện đầu cơ
Nhịp nhịp bàn gác chân ngồi phách đóc
Bàn này ghé miệng bàn kia lộn xộn
Mặc áo thun lá sà lỏn đen ngắn ngủn
Chó sủa “Cáí gì” mà ló tòn teng!

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành