MỘT SỐ HÌNH ẢNH THẢM THƯƠNG Ở VIỆT NAM NGÀY NAY

 

Xin cáo lỗi :
Vì phải làm gấp vài bài có tính thời sự, bài này xin tạm ngưng, sẽ làm tiếp sau