Ban nhạc Morangbong Band cuả Bắc Hàn

https://www.youtube-nocookie.com/embed/PP7lfAcnJic?rel=0