Cắt lưỡi bò

clb

Tàu “Ngộ” với “ Nị” một lũ … chệt
Léng phéng nước Nam ”dậu” cái… chết
“Sỉ dành” trâu bò thè lưỡi… đỏ
Chẳng phải “Phàn” cũng chẳng là “Mìn”
Ngày nay “Phàn dậu” “tả” phàn dậu
Nị “Bà bá” kêu “Quảnh” nị hẩu
“Phál sẻ” say lủ có “Phál sẻ”
“Phơ-tí” “chẩu ” dành tì tả “Sỉ”!

Trần Đông Thành

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s