Chuyến Bay Cuối Cùng

Quân lực VNCH không thua và cũng không nhục, vì họ đã hoàn thành
trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, tập trung phát triển đất nước
trong thời kỳ họ nắm quyền, hơn hết họ biết tôn trọng sự thật, biết thế nào là tự do, dân chủ, độc lập, tự cường khiến cho cả dân tộc Việt Nam tự hào, ngạo nghễ, kiêu hùng dưới lá hoàng kỳ vĩ đại.