Bộ phim màu rõ nét về cuộc thế chiến thứ ll (Inside world war II)

 – Tập 1/3

                                     https://youtube.com/embed/SIwIwKwMmFA?rel=0
                       Bộ phim màu rõ nét về cuộc thế chiến thứ ll (Inside world war II) – Tập 2/3
                                  https://youtube.com/embed/L5ImcNSKfj8?rel=0
                       Bộ phim màu rõ nét về cuộc thế chiến thứ ll (Inside world war II) – Tập 3/3
                                 https://youtube.com/embed/l5rL5pxnKUk?rel=0