Ô Hô!

Ô Hô!

Môt ông Thủ Tướng mới ra lò

Đại học mấy bằng cấp chữ “TO”

Hội nghị tung hê “ma – dê – ín” *

Diễn đàn phát biểu “cớ – lơ – vờ” *

Mừng cho đất nước thêm sương súng

Có được nhân tài bớt lắng lo

Sắp tới “sờ – lờ” ra ngoại quốc *

Nở mày nở mặt lúc bi bô

* Made in

* CLV (viết tắt Cambuchia, Lào, Việt Nam) đọc là “cờ – lờ – vờ”

* Solo: đi một mình

THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN FUCK (tên Việt là: Phúc)

Hoan hô Thủ Tướng Nguyễn Xuân

Fuck đi hội nghị họp hành chị em *

Diễn văn với giọng êm êm

Câu trên một chữ ngắt đem xuống rồi

Xả giàn ông đọc một hơi

Tới hồi thắng gấp “thì thôi mặc quần”

“Ướt” thì cứ để mong trần

Ra vào mát mẻ có cần lo chi

Thăng quan cứ vậy mà đi

Diễn đàn quốc tế cũng lì tham gia

Chung quanh các nước người ta

Chéo tay đoàn kết Fuck già bung ra

Ô hô! Rõ mặt quan nhà

Trán tròn, mặt nọng đúng là “Ma – dê”

“In” hình một chú nhà quê

Ngu phu tục tử mũi bè miệng trâu

Có chăng chút óc trong đầu

Dể dành mà học thuộc lòng Ê – A

Nổ banh hội nghị phe ta

“Cờ – Lờ – Vờ” vịt thiệt là oai phong

“Gà – mờ” xứ Quảng một ông

Nổi danh Xuân Fuck thuộc giòng họ Trư. (Bát Dái)

TRÍ TỆ CỦA THỦ TƯỚNG

Thủ Tướng Việt Nam trán láng o

Thuộc lòng chữ cái đọc ro ro

Diễn đàn, hội nghị “cờ – lờ” đọc*

Nổi tiếng “mờ – tờ” đại chí ngu.*

* CLV: Ông Fuck đọc là “cờ – lờ – vờ”

chữ đầy đủ là Cambuchia, Lào, Việt Nam

* mờ tờ: MT: một thằng

Hồng Hà