Phố đói

Sài Gòn Hòn Ngọc ở phương Đông
Cộng sản về đây còn nữa không?
Thành thị phố phường luôn lụt lội
Thủ đô dân đói khổ lông bông
Lang thang hành khất tràn đường sá
Lứ thứ sinh viên thất nghiệp đông
Đất nước điêu tàn do Bác đảng
Mua vinh tham nhũng đám rêu rong

*XCQ (4/28/2017)

Trở về  >>>  Thơ Trần Đông Thành    *    HOME

Đọc thêm >>> Văn Trần Đông Thành