CÁCH TRUY CẬP CÁC WEBSITE BỊ CHẶN [b], BỊ XÓA[x] HOẶC BỊ CHỈNH SỬA[m]

 

Xem tại đây

http://gvehacker.blogspot.tw/2014/03/cach-truy-cap-cac-website-bi-chan-bi-xoa.html