Họa thơ Trần Tế Xương : BẮT ĐƯỢC ĐỒNG TIỀN

BẮT ĐƯỢC ĐỒNG TIỀN

Ðầu năm ra cửa được đồng tiền,
Nào có cầu đâu, được tự nhiên.
Ý hẳn nhà nho sang vận đỏ,
Hay là con tạo thử người đen?
Muốn đem trả nợ đòi nhà lại,
Hay để làm lương giúp nước liền.
Của cải vua ta đâu sẵn thế,
Chữ đề Tự Ðức hãy còn nguyên.
Tác giả: TRẦN TẾ XƯƠNG

KÍNH HỌA:

Ra cửa may thay gặp được tiền,
Không cầu mà được bởi duyên nhiên.
Vận may số giúp Nho gia đỏ,
Phước đẹp chuyển đời thoát kiếp đen.
Đem trả nợ nhà còn chỗ ở,
Hay làm lương giúp nước non liền.
Tiền vua đâu có ban cho sẳn,
Tự Đức chữ đề vẫn vẹn nguyên.
HỒ NGUYỄN (19-11-16)

Trở về > Thơ Thầy Hồ Nguyễn 2 * Thơ Thầy Hồ Xưa (Hồ Nguyễn) * HOME

Đọc thêm Văn  GS Hồ Xưa (Hồ Nguyễn)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s