Vượt Sóng – Phim về 2 triệu người Việt chết trên biển

Đảng Cộng Sản Việt Nam dù ở góc độ nào, chiêu bài nào, khuôn mặt nào, lý luận nào cũng là những tên đồ tể khát máu đã hành quyết vô số người Việt ưu tú để củng cố chế độ độc tài vô nhân sắt máu của chúng. Lịch Sử đã và đang chứng minh như thế trong suốt 60 năm với biện chứng Duy Vật Vô Sản áp đặt gông xiềng lên đầu cổ dân Bách Việt ta . Các bạn thanh niên Việt trong và ngoài nước đã nhận thức được đều này. Đừng để chúng nó dùng chiêu bài “Yêu Nước” để thí các bạn như là một con chốt qua sông.