Nhạc của Thân Hữu

02 – Thơ & Nhạc của Hồng Thúy & Trần Ngọc 

01 –  Hàn Thư Sinh