Vẽ hình bằng sợi chỉ và mực tàu.

Vẽ hình bằng sợi chỉ và mực tàu.