LƯU LUYẾN / BIỆT LY

 

Bài xướng :

LƯU LUYẾN

Lưu luyến bên nhau chẳng muốn rời,
Chao ôi! Buồn qúa lúc chia phôi .
Ngập ngừng cất bước khôn ngăn lệ ,
Bịn rịn chia tay khó thốt lời .
Kẻ ở, thuyền neo đầu bến nước ,
Người đi nhạn lạc cuối chân trời .
Nghìn trùng xa cách sầu đôi ngả ,
Thương nhớ nhau chi, luống ngậm ngùi.

Quang Tuấn

————————-

Bài họa :

BIỆT LY

Mình nắm tay nhau chẳng muốn rời
Bạn đi buồn quá lúc chia phôi
Ngập ngừng chân bước trao câu chúc
Lưu luyến tay chào tiễn mấy lời
Anh đến anh đi đầu tháng chạp
Tôi ngồi tôi đợi cuối chân trời
Mai nầy nếu có còn tìm lại
Xin giữ cho nhau những ngậm ngùi !

Nguyễn Cang (2/2/16)

Trở về >>>  HOME       Thơ Nguyễn Cang       Văn Nguyễn Cang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s