Họa Thơ TẢN ĐÀ : HOA SEN NỞ TRƯỚC NHẤT ĐẦM

HOA SEN NỞ TRƯỚC NHẤT ĐẦM

Trong đm gì li đp bng sen,
M
t đóa hoa kia n trước tiên.
M
t nước chân tri thân gái lạ,

Đài xanh cánh tr
ng nhụy vàng chen.
Xôn xao bay r
i đàn con bướm,
Đ
ng đnh bơi xa mt chiếc thuyn.
Đã trót h
hang khôn khép li,
L
i còn e n
i ch em ghen.
TẢN ĐÀ

Họa 1 :

Ai đp trong đm hơn đóa sen,
Hoa xinh mt n n đu tiên.
Chân tri mt nước thân ngà ngc,
Cánh trng nhụy vàng xen ln chen.
Bướm thích nhn nhơ bay lượn ngm,
Xa xa đng đnh mt con thuyn.
H hang đã trót thân trêu gho,
E ngi có nhiu lm k ghen.
HỒ NGUYỄN (21-9-17)

Họa 2 : ĐÀI SEN PHẬT

Thanh thản Phật thiền tỏa ánh quang,
Hào quang rực rỡ sáng huy hoàng.
Hoa sen nở rộ tươi vườn phúc,
Nhân thế trầm luân đọa thế gian.
Cao quý sen đầm vườn Đức hạnh,
Nâng cao phước đức hạt đàng tràng.
Trông gì cao đẹp đài sen n,
Nhị Phật hoa vàng Bát Nhã an.
*Trần Đông Thành (9/25/2017)

Trở về >  THƠ XƯỚNG HỌA 1  –  THƠ XƯỚNG HỌA 2  –
 TRANG THƠ XƯỚNG HỌA – Thơ Nhiều Tác Giả – HOME

Đọc thêm >>> Thơ Con Gà Què – Thơ Trần Đông Thành   –
Thơ Nguyễn Cang –Thơ Thầy Hồ Nguyễn –Thơ Lê Hữu Nghĩa