Đại Nhạc Hội CÁM ƠN ANH Người Thương Binh VNCH Kỳ Thứ 11

Xem thêm hình tại link dưới đây :

https://goo.gl/photos/vX7moAEWZBuDmdCW9