Nguyễn Phú Trọng xác nhận dâng hiến Việt Nam cho Trung Quốc


“…thúc đẩy sự phát triển ổn định của quan hệ Trung-Việt v.v… Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam hy vọng sẽ tăng cường trao đổi cấp cao, tăng cường tin cậy lẫn nhau về chính trị, tăng cường hợ…

Source: Nguyễn Phú Trọng xác nhận dâng hiến Việt Nam cho Trung Quốc

This entry was posted in Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s