LỊCH SỬ NGÀY LỄ TẠ ƠN


Hồ Nguyễn

c18474677eec01dd6ef75db6ca3ff808

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) đầu tiên được xem là ngày lễ chính thức của nước Anh, Canada thuộc vùng nói tiếng Pháp và Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ để tạ ơn Thượng Đế ban cho những thành quả đạt được trong các vụ mùa, rồi được tiếp nối tổ chức vào những năm sau đó qua những sự kiện khác nhau cho đến ngày nay. Nhiều nơi khác trên thế giới cũng lấy ý nghĩa ngày lễ đó để tổ chức các cuộc lễ vui chơi. Nhưng ngày tổ chức Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving Day) mỗi nơi ấn định xảy ra khác nhau theo diễn tiến lịch sử khác nhau và mang ý nghĩa, mục đích cũng khác nhau:

Hoa Kỳ: Vào ngày thứ năm lần thứ tư của tháng 11 (the 4 th Thursday of November), còn Canada thì được chọn ngày thứ hai lần thứ nhì của tháng 10 (the 2 nd Monday of October).

Image result for thanksgiving 2016 images

Đọc tiếp … LỊCH SỬ NGÀY LỄ TẠ ƠN

Aside | This entry was posted in Sưu Tầm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s