Ý NGHĨA THÁNG GIÊNG VÀ THÁNG CHẠP TRONG ÂM LỊCH


          Mỗi năm, thời gian theo Dương lịch hay Âm lịch, được phân chia ra thành 12 tháng, mỗi tháng có 30 ngày. Theo Âm lịch, có những năm thêm 01 tháng, gọi là Nhuần hay Nhuận, mỗi tháng có khi 29 ngày gọi là tháng thiếu và 30 ngày gọi là tháng đủ. Nhưng đặc biệt tháng Giêng (tháng Một) thì không bao giờ có Nhuần tháng Giêng. Còn năm Dương lịch thì không có tháng năm Nhuần mà lại có số ngày khác nhau theo từng tháng, có tháng 30 ngày có tháng 31 ngày. Riêng tháng Hai, có năm chỉ có 28 ngày (như 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019), có năm tháng Hai 29 ngày (như năm 2012, 2016, 2020). Theo đó, cứ 3 năm tháng Hai 28 ngày thì tiếp đến một năm tháng Hai có 29 ngày.
 *
Aside | This entry was posted in Sưu Tầm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s